Πολιτικές Ξενοδοχείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου PNOE BREATHING LIFE που δραστηριοποιείται στο χώρο της Μαζικής εστίασης, την παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών στους χώρους του ξενοδοχείου

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

Να παρέχει προϊόντα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας
Να τα διασφαλίζει από κινδύνους προστατεύοντας την υγεία των καταναλωτών και να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων
Να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση φροντίζει:

Να χρησιμοποιεί άριστες πρώτες ύλες από αξιολογημένους προμηθευτές
Να εκπαιδεύει το προσωπικό της που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Να επανεξετάζει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ.
Η πολιτική για την ασφάλεια να κοινοποιείται, να εφαρμόζεται και να τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
Η πολιτική για την ασφάλεια να ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητα.
Να αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας
Παρακολουθεί τους πελάτες της και μεριμνά για την ανάκτηση της γνώμης τους ως προς το επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.
Παρακολουθεί την Ποιότητα των Προϊόντων της εφαρμόζοντας αυστηρά το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων να εφαρμόζει ΣΔΑΤ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2018
Παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητές της, έχοντας καθιερώσει μετρήσιμους στόχους.
Αναλύει τα παραγόμενα στοιχεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης και την τελική ικανοποίηση του πελάτη.

Η Διοίκηση

01/10/2023